ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Α) Προοίμιο : Όροι Χρήσης Ιστότοπου
Οι επισκέπτες ή χρήστες αυτού του ιστότοπου οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους συνεχίζοντας την πλοήγηση εντός του ιστότοπου. Οι όροι χρήσης που παρατίθενται ακολούθως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που τυχόν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτού του διαδικτυακού τόπου (http://www.griss.gr) υποχρεούται να περιηγείται σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του ή σε τυχόν πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
Β) Γενικοί Όροι Χρήσης
1. Κάθε επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και μόνο σε περίπτωση που τους αποδέχεται πλήρως, θα πρέπει να προχωρήσει στην επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του griss.gr.
2. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του griss.gr διατηρούνε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω Όρων Χρήσης χωρίς προειδοποίηση καθώς και τον περιορισμό πρόσβασης στον ιστότοπο σε χρήστη ή χρήστες κατά την απόλυτη κρίση τους. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην παρούσα σελίδα.
3. Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου griss.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας “Greek Realty Integrated Solutions & Services I.K.E.” με τον διακριτικό τίτλο GRISS εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
4. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα griss.gr παρέχεται δωρεάν.
5. Το περιεχόμενο του griss.gr παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση.
6. Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου griss.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού αυτού τόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, στη χρήση των υπηρεσιών.
7. Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου griss.gr δεν εγγυούνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών του όταν αυτές πρόκειται για εξωτερικές πηγές.
8. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή και η διασκευή του περιεχομένου του ιστότοπου griss.gr χωρίς την έγγραφη συναίνεση της “Greek Realty Integrated Solutions & Services I.K.E.”
Γ) Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
1. Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου griss.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απαίτηση, ούτε για τυχόν ζημία, που ενδέχεται να προκληθεί στους επισκέπτες ή χρήστες του διαδικτυακού τους τόπου, από αιτία που συνδέεται με τη λειτουργία ή μη αυτού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν, ή εξαιτίας της αδυναμίας παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού, όπως και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου griss.gr και οι συνεργάτες τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες αυτού ή των servers που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
2. Η ακρίβεια των στοιχείων και των πληροφοριών των ακινήτων που δημοσιεύονται προς πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, αντιπαροχή (ή με ένδειξη “πωλείται”, “ενοικιάζεται”, “διατίθεται”) κοκ είναι σχετική και δεν δίνεται κανενός είδους εγγύηση για την ορθότητά τους. Η εταιρεία δεσμεύεται να εξακριβώνει τις πληροφορίες που δημοσιεύει αλλά δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση για αυτές ούτε αναγνωρίζει οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη τόσο προς τους εντολείς της και πελάτες της όσο και προς τρίτους από οποιαδήποτε τυχόν βλάβη προκύψει σε αυτούς από τις παραπάνω δημοσιευμένες πληροφορίες.
Δ) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου griss.gr παρέχεται στον χρήστη μόνο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή του, αποθήκευση, διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς την απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Ε) Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη των παρεχόμενων, μέσω του διαδικτυακού τόπου, υπηρεσιών του griss.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3471/2006 περί Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) . Οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου griss.gr θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα τα προωθήσουν σε τρίτους χωρίς τη δική σας έγγραφη ρητή συγκατάθεση.
ΣΤ) Πολιτική COOKIES
Το griss.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Ο χρήστης του μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Ζ) Πολιτική IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP του επισκέπτη-χρήστη που καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσής του (Internet Provider)  μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο griss.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων μας της εταιρείας μας, ενώ παράλληλα πιθανόν να αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες μας δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν την κείμενη σχετική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες του ιστότοπου griss.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν προηγουμένης ενημέρωσης των επισκεπτών ή/και χρηστών του διαδικτυακού τόπου και εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Εάν κάποιος επισκέπτης ή/και χρήστης δε συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους χρήσης καθώς και προστασίας-χρήσης των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου griss.gr